10 Nøkkelavledede sikringsteknikker: Behersk din finansielle risiko

Å mestre derivathedging-teknikker er avgjørende i dagens finansielle landskap.

Enten du er investor, kasserer eller finansprofesjonell, er det viktig å forstå hvordan man bruker derivater for å sikre seg mot risikoer.

ADVERTISEMENT

Denne artikkelen vil utforske ti essensielle teknikker for å navigere i markedsvolatilitet, renter, valutarisiko og mer, og optimalisere porteføljens ytelse.

Terminavtaler

Derivathandel benytter finansielle instrumenter som futures, opsjoner, bytter og terminavtaler for å redusere risiko knyttet til pris, rente eller valutakurser.

Terminavtaler brukes til sikring. De gir partene muligheten til å fastsette en fremtidig pris for en eiendel, og dermed redusere risikoen for prisfluktuasjoner.

ADVERTISEMENT

Nøkkel Eksempler innen Risikostyring:

 • Jordbruk: Bønder bruker terminavtaler for å stabilisere avlingenes priser og sikre jevne inntekter.
 • Industri: Produsenter sikrer seg mot volatilitet i råvarepriser gjennom terminavtaler.
 • Internasjonal Handel: Importører og eksportører reduserer valutarisiko ved å fikse vekslingskursene med terminavtaler.

Fremtidskontrakter

Fremtidskontrakter er økonomiske instrumenter der parter avtaler å kjøpe eller selge eiendeler til en forhåndsbestemt pris på en fremtidig dato. 

De muliggjør investorer å sikre seg mot prisfluktuasjoner og spekulanter å tjene på markedets bevegelser.

ADVERTISEMENT

Praktiske sikringsapplikasjoner:

 • Jordbruk: Bønder sikrer seg mot prisfluktuasjoner ved å låse inn salgspriser for avlinger med fremtidskontrakter.
 • Energi: Olje- og gasselskaper bruker fremtidskontrakter for å sikre fremtidige salg eller kjøp til forhåndsbestemte priser, og dermed dempe prisvolatiliteten.
 • Finans: Institusjonelle investorer sikrer seg mot renterisiko med fremtidskontrakter knyttet til obligasjoner eller renteindekser.

10 Nøkkelavledede sikringsteknikker: Behersk din finansielle risiko

Opjsonavtaler

Oppsjonskontrakter gir innehaveren rett til å kjøpe en eiendel til en spesifisert pris innen en bestemt tidsramme.

Salgsopsjoner gir innehaveren rett til å selge en eiendel til en spesifisert pris innen en bestemt tidsramme.

Felles opjsonstrategier for risikostyring:

 • Dekkede samtaler: Investorer selger samtaleopsjoner på eiendeler de eier, og genererer inntekt samtidig som de potensielt begrenser oppsidegevinstene.
 • Beskyttende puts: Investorer kjøper putopsjoner for å beskytte seg mot potensiell nedside risiko i porteføljene sine, og gir en grense for tapene.
 • Krager: Investorer bruker beskyttende puts og dekkede samtaler for å begrense opp- og nedsiderisiko.

Swaps

Swaps er avtaler mellom to parter om å utveksle pengestrømmer eller andre finansielle instrumenter over en angitt periode.

De blir ofte brukt for å håndtere renter, valuta eller kredittrisikoer.

Ulike typer Swaps:

 • Rentebyswaps: Bytt faste renter mot flytende rentebetalinger, eller omvendt.
 • Valutaswaps: Bytt pengestrømmer i ulike valutaer for å håndtere valutarisiko.
 • Kredittrisikobyswaps: Gir forsikring mot mislighold av en spesifikk gjeldsforpliktelse.
 • Commodity Swaps: Bytt pengestrømmer basert på vareprisbevegelser.
 • Aksjeswaps: Bytt pengestrømmer basert på ytelsen til underliggende aksje eller aksjeindekser.

Swaps in Real-World Risk Management

Swaps er essensielle innen risikostyring i den virkelige verden, og tilbyr løsninger for ulike finansielle utfordringer. Her er tre eksempler:

 • Flyselskap: Sikring av drivstoffpriser med råvareswaps sikrer stabile driftskostnader.
 • Multinasjonale selskaper: Valutaswaps håndterer risikoer fra valutasvingninger.
 • Banker: Renteswaps hjelper med å justere eksponeringen mot markedsrenter samtidig som lønnsomheten opprettholdes.

Renteswapper

Renteswappere, som futures, forwards og opsjoner, er basert på fremtidige rentesatser. 

Futures muliggjør spekulasjon eller sikring mot fremtidige renteendringer, mens forwards tillater skreddersydde pengestrømmer. 

Opsjoner gir fleksibilitet ved å tilby rett til å kjøpe eller selge rentekontrakter til angitte priser innenfor bestemte tidsrammer.

Betydningen av rentesikring:

 • Rentesikring bidrar til å stabilisere pengestrømmene og gir sikkerhet i fremtidige renteutgifter eller inntekter.
 • Det beskytter mot ugunstige markedsbevegelser og skjermer bedrifter og investorer mot potensielle tap.
 • Rentesikring muliggjør effektiv finansiell planlegging og risikostyring, som forbedrer generell stabilitet og lønnsomhet.

Valutaderivater

Valutaavtaler, terminkontrakter, opsjoner og bytter er finansielle verktøy for å håndtere valutarisiko i handel og investering.

De innebærer avtaler om å utveksle valutaer til forhåndsbestemte kurser og tilbyr fleksibilitet i sikring mot valutasvingninger globalt.

Valutaderivathedging – Eksempler fra virkeligheten:

 • Selskap A bruker valutaavtaler for å binde valutakurser for fremtidige kjøp og redusere valutarisiko.
 • Investeringsfond B benytter valutaopsjoner for å beskytte utenlandsinvesteringer mot valutadevaluering og bevare avkastningen.
 • Flernasjonalt selskap C anvender valutaswapper for å håndtere valutarisiko i internasjonale operasjoner og minske tap.

Råvarederivater

Råvarefutures, opsjoner og bytter er finansielle instrumenter som håndterer risiko i råvaremarkeder. 

De muliggjør for investorer og bedrifter å sikre seg mot prisvolatilitet i råvarer som olje, gull og landbruksprodukter.

Rollen til råvarederivater:

 • Produsenter bruker råvarefutures for å stabilisere inntektene ved å låse inn priser for sine produkter.
 • Forbrukere sikrer seg mot prisøkninger ved å kjøpe råvarefutures for å sikre fremtidig forsyning til fastsatte priser.
 • Råvarebytter muliggjør effektiv risikostyring for produsenter og forbrukere ved å utveksle kontantstrømmer basert på råvareprisbevegelser.

Risikostyringsrammeverk

Et solid risikostyringsrammeverk er avgjørende for å identifisere, vurdere og håndtere risikoer, og sikrer organisatorisk stabilitet og motstandskraft.

Det forbedrer beslutningsprosesser og fremmer langsiktig bærekraft og vekst gjennom proaktive risikostyringsstrategier.

Viktige hensyn og beste praksis:

 • Tydelig definere sikringsmålsetninger og risikotoleransenivåer for å samsvare med overordnede økonomiske mål og strategier.
 • Diversifisere sikringsinstrumenter og strategier for å effektivt redusere ulike risikoer og tilpasse seg endrede markedsforhold.
 • Overvåke og evaluere sikringsposisjoner regelmessig, justere strategier for å optimalisere effektiviteten og minimere kostnadene.

Kredittderivater

Kredittderivater henter verdi fra underliggende eiendeler kredittrisiko, og lar investorer håndtere kreditteksponering uten å eie eiendelene.

Typer av Kredittderivater:

 • Kredittdriftsavtaler (CDS): Gir forsikring mot mislighold av spesifikke gjeldsforpliktelser.
 • Collateralized Debt Obligations (CDOer): Bunter gjeldspapirer i tranjer med ulike risikonivåer.
 • Kredittprediksjonsoptisjoner: Lar investorer sikre seg mot endringer i kredittpåslag mellom ulike verdipapirer.
 • Totalavkastningsbytter (TRS): Utveksler kontantstrømmer basert på totalavkastningen til underliggende eiendeler, ofte brukt for å oppnå eksponering mot kredittrisiko.

Rolle av Kredittderivater i Hedging av Kredittrisikoeksponering

 • Kredittderivater gir forsikring mot mislighold, og reduserer kredittrisikoens innvirkning på porteføljer.
 • De diverifiserer kredittrisiko ved å overføre den til motparter mot premie.
 • Kredittderivater muliggjør spekulasjon i kreditmarkedets bevegelser for potensielle gevinster.

10 Nøkkelavledede sikringsteknikker: Behersk din finansielle risiko

Volatilitetsderivater

Volatilitetsderivater som swaps, opsjoner og futures håndterer markedsvolatilitet, noe som hjelper med risikostyring og porteføljeforvaltning. 

De tilbyr fleksibilitet og effektivitet ved navigering i dynamiske markedsforhold.

Eksempel på bruksområder for volatilitetsderivater i sikring

Volatilitetsderivater er avgjørende for å sikre porteføljerisiko og håndtere markedets volatilitetseksponering. Her er fire eksempler:

 • Investeringsfond A bruker volatilitetsopsjoner for å sikre potensiell nedside i sin aksjeportefølje og bevare kapitalen.
 • Selskap B benytter volatilitetsswapper for å håndtere prisfluktuasjoner i råvarer og stabilisere inngangs kostnader.
 • Hedgefond C bruker volatilitetsfutures for å sikre mot volatiliteten i aksjeindeksen og optimalisere avkastningen.
 • Pensjonsfond D diversifiserer sin portefølje og håndterer markedets volatilitetseksponering med volatilitets-ETF-er for å øke stabiliteten.

Bunnlinjen

Å mestre derivathedging-teknikker utstyrer enkeltpersoner og bedrifter med essensielle verktøy for å navigere i markeder og effektivt redusere risikoer.

De beskytter eiendeler, optimaliserer porteføljer og forbedrer økonomisk motstandskraft ved å bruke strategier som opsjoner, futures, swaps og terminavtaler.

Les på et annet språk