10 innovative finansieringsmodeller for infrastruktur du bør kjenne til

I den stadig skiftende økonomiske landskapet, er innovative finansieringsmodeller for infrastruktur i ferd med å forme utviklingsstrategier. 

Denne artikkelen utforsker ti banebrytende tilnærminger som revolusjonerer finansiering av infrastruktur, fra offentlig-private partnerskap (PPP-er) til grønne obligasjoner. 

ADVERTISEMENT

Disse modellene former fremtiden for global utvikling.

Offentlig-private partnerskap (PPP-er)

PPP-er er samarbeid mellom offentlig og privat sektor, der man utnytter ekspertise og ressurser for å møte offentlige infrastrukturbehov effektivt.

Her er noen vellykkede eksempler:

ADVERTISEMENT
 • Oppgradering av Londons undergrunn: Et partnerskap moderniserte Londons transportnett, noe som økte effektiviteten og passasjeropplevelsen.
 • Denver International Airport: Byggingen og driften av denne store amerikanske flyplassen involverte en PPP-modell for å oppnå tidsriktig ferdigstillelse og vedlikehold.
 • Den Engelske kanaltunnelen (Eurotunnel): En PPP muliggjorde byggingen av denne forbindelsen mellom Storbritannia og Frankrike, noe som bidro til økt kryssgrense-transport og handel.
 • Motorvei 407 ETR i Ontario, Canada: En PPP-skapt bomvei tilbyr effektiv transport og inntektsgenerering for myndighetene.
 • Utvikling av skoleinfrastruktur i Australia: PPP-er bygger og vedlikeholder skoler, og sikrer kostnadseffektiv utdanningsinfrastruktur av god kvalitet.

Disse eksemplene viser de ulike fordelene med PPP-er i globale infrastrukturprosjekter.

10 innovative finansieringsmodeller for infrastruktur du bør kjenne til

Grønne obligasjoner

Grønne obligasjoner er økonomiske verktøy for miljøvennlige prosjekter som for eksempel fornybar energi eller bærekraftig infrastruktur.

ADVERTISEMENT

Deres rolle i finansiering av infrastruktur inkluderer:

 • Mobilisering av kapital for prosjekter innen fornybar energi
 • Finansiering av initiativer for bærekraftig transport
 • Støtte til utvikling av energieffektive bygg
 • Finansiering av vann- og avfallshåndteringsinfrastruktur
 • Oppmuntre til innovasjon innen miljøvennlige teknologier

Infrastruktur Investeringsfond (InvITs)

InvITs samler investorers midler til infrastrukturprosjekter og tilbyr stabile avkastninger gjennom prosjektinntektsutbytte.

Deres funksjon inkluderer:

 • Erverve operative infrastruktur aktiva
 • Generere inntekt gjennom bompenger, leieinntekter eller andre inntektsstrømmer
 • Distribuere avkastning til investorer i form av utbytte
 • Vedlikeholde og administrere midler for å sikre operasjonell effektivitet
 • Gi likviditet til investorer gjennom handel med InvIT-enheter på børsene

Eksempler på infrastrukturprosjekter finansiert gjennom InvITs

InvITs finansierer ulike infrastrukturprosjekter og gir stabile avkastninger for investorene samtidig som de fremmer utviklingen av kritiske eiendeler.

 • Bompenger og motorveier.
 • Kraftoverføringslinjer og transformatorstasjoner.
 • Fornybare energiprosjekter som vind- og solfarmer.
 • Gassrørledninger og distribusjonsnettverk.
 • Telekommunikasjonstårn og -nettverk.

Innsamlingsplattformer

Innsamlingsplattformer for infrastruktur gjør det mulig for lokalsamfunn å støtte offentlige prosjekter økonomisk, og fremme lokalsamfunnets engasjement.

Case Studies Illustrating Successful Crowdfunding Campaigns for Infrastructure

Crowdfunding har vist seg å være et kraftig verktøy for finansiering av infrastrukturprosjekter, og muliggjør deltakelse og støtte fra lokalsamfunnet i utviklingen av disse prosjektene.

 • Renovering av en historisk bro i en liten by, finansiert av innbyggere gjennom en folkefinansieringsplattform.
 • Bygging av en fellespark i et urbant område, med finansiering sikret gjennom en folkefinansieringskampanje drevet av nærmiljøets beboere.
 • Installasjon av solcellepaneler på offentlige bygninger finansiert av miljøbevisste borgere gjennom folkefinansiering.
 • Gjenoppbygging av et offentlig bibliotek i et ruralt samfunn, oppnådd gjennom en folkefinansieringsinnsats som engasjerte lokale brukere og støttespillere.
 • Finansiering av ny lekeplass i forstaden av foreldre og lokalsamfunnet via folkefinansiering, med fokus på barnas trivsel.

Investeringer med positiv påvirkning

Påvirkningsfond fokuserer på infrastruktur som adresserer samfunnsmessige og miljømessige utfordringer som for eksempel fornybar energi og bærekraftig transport.

De sikter mot økonomisk avkastning i tillegg til positiv sosial og miljømessig innvirkning.

Eksempler på investeringsfond for impact-investeringer som støtter utvikling av infrastruktur

Impact-investeringsfond finansierer viktig infrastruktur med fokus på samfunns- og miljøpåvirkning, og fremmer bærekraftig utvikling.

 • Global Infrastructure Fund investerer i fornybare energiprosjekter over hele verden for å bekjempe klimaendringer.
 • Sustainable Cities Fund finansierer byinfrastrukturinitiativer for å forbedre offentlig transport og avfallshåndtering.
 • Clean Water Fund støtter utviklingen av vannbehandlings- og sanitæranlegg i underbetjente samfunn.
 • Rural Electrification Fund investerer i av-nettet fornybare energiløsninger for å gi strøm til avsidesliggende områder.
 • Green Building Fund fremmer energieffektive byggepraksiser gjennom investeringer i bærekraftige byggeprosjekter.

Forvaltning av eiendeler

Forvaltning av eiendeler innebærer at myndigheter selger eller leier ut eksisterende infrastrukturanlegg for å generere inntekter til finansiering av nye prosjekter.

Det utnytter ekspertisen til privat sektor for effektiv forvaltning og utvikling av eiendeler.

Eksempler på casestudier av initiativer for resirkulering av ressurser

Initiativer for resirkulering av ressurser demonstrerer hvordan eksisterende infrastrukturressurser kan brukes til å finansiere nye prosjekter, og fremhever potensialet for infrastrukturfinansiering.

 • Salg av et regjeringskontorbygg for å finansiere et nytt transithub.
 • Leie ut en bomvei for oppgradering av kollektivtransport.
 • Privatisering av et vannrenseanlegg for å investere i fornybar energi.
 • Salg av et verktøysselskap for utvikling av bærekraftig energi.

Utviklingspåvirkningsobligasjoner (DIBs)

Utviklingspåvirkningsobligasjoner (DIBs) innebærer at private investorer gir oppstartskapital for sosiale prosjekter i utviklingsregioner, der avkastningen er knyttet til forhåndsdefinerte resultater.

Disse resultatene måles, noe som gir incentiver for effektiv prosjektgjennomføring og risikodeling.

DIBs tiltrekker private investeringer til viktige infrastrukturprosjekter og fremmer bærekraftig utvikling.

Eksempler på vellykkede DIB-prosjekter

Utviklingseffektobligasjoner (DIBs) muliggjør effektive sosiale prosjekter i utviklingsområder, og leverer konkrete resultater gjennom innovativ finansiering.

 • Et DIB-finansiert utdanningsinitiativ i Afrika sør for Sahara resulterte i en betydelig økning i skoleoppmøte og akademisk prestasjon.
 • Et helsedbundet DIB-prosjekt i Sør-Asia reduserte vellykket dødeligheten blant mødre gjennom forbedret tilgang til svangerskapsomsorg.
 • Et jordbruk DIB-prosjekt i Latin-Amerika økte avkastningen og inntektene for småbønder.
 • En sanitær DIB-initiativ i Sørøst-Asia forbedret tilgangen til rent vann og sanitæranlegg, og reduserte vannbårne sykdommer.

Verdikapital Finansiering

Verdikapitalfinansiering finansierer infrastruktur ved å fange opp økninger i eiendomsverdi.

Den fremmer varierte inntektskilder og effektiv utviklingsplanlegging.

Eksempler på vellykket implementering av verdiskapingsmekanismer

Effektive verdiskapingsmekanismer er demonstrert gjennom ulike case-studier, som viser deres nytte i finansiering av infrastrukturprosjekter.

 • Hudson Yards i NYC brukte skatteøkning som finansiering for offentlig infrastruktur.
 • Curitiba Bus Rapid Transit i Brasil finansierte kollektivtransportutvidelser via økte eiendomsverdier.
 • Tokyo Station Redevelopment i Japan finansierte oppussing gjennom salg av luftrettigheter.
 • London’s Crossrail-prosjekt brukte næringsavgifter for ny jernbanebygging.

Suverene formuesfond (SWF-er)

Suverene formuesfond (SWF-er) er statseide investeringsfond som forvalter eiendeler for suverene nasjoner, ofte fra overskuddsinntekter.

SWF-er investerer i infrastruktur, støtter økonomisk utvikling og forbedrer offentlige tjenester nasjonalt og internasjonalt.

Eksempler på infrastrukturprosjekter finansiert av SWF-er

Sovereign Wealth Funds (SWF-er) finansierer betydelig globale infrastrukturprosjekter, noe som styrker økonomisk utvikling og offentlige tjenester.

 • Qatar Investment Authority’s investering i prosjektet med utvidelse av London Heathrow Airport.
 • Abu Dhabi Investment Authority’s deltakelse i utviklingen av fornybare energiprosjekter i Europa.
 • Government of Singapore Investment Corporation’s investering i høyhastighets jernbaneprosjekter i Asia.
 • China Investment Corporation’s finansiering av utviklingen av havneinfrastruktur i Afrika.

10 innovative finansieringsmodeller for infrastruktur du bør kjenne til

Sosiale Påløpsobligasjoner (SIBs)

Sosiale Påløpsobligasjoner (SIBs) innebærer at private investorer gir forhåndskapital til sosiale programmer, der avkastningen avhenger av forhåndsdefinerte resultater.

De har som mål å håndtere sosiale utfordringer samtidig som de reduserer den økonomiske byrden på myndighetene.

SIBs er avgjørende for finansiering av sosiale infrastrukturprosjekter og fremmer effektivitet og ansvarlighet.

Eksempler på vellykkede SIB-prosjekter

Vellykkede prosjekter med sosiale virkemålsobligasjoner (SIB) bruker privat investering til sosiale programmer, oppnår resultater og samtidig reduserer offentlige utgifter.

 • Rikers Island-prosjektet hadde som mål å redusere tilbakefallsraten blant løslatte innsatte.
 • Peterborough Prison-prosjektet rettet seg mot å redusere gjentakelsesraten blant tidligere straffedømte.
 • Massachusetts Juvenile Justice SIB fokuserte på å redusere ungdomsfengslingen og forbedre rehabiliteringstjenester.
 • D.C. Pretrial Services SIB hadde som mål å redusere varetektsfengslingsratene og forbedre tilgangen til sosiale tjenester.
 • Midlands Probation SIB hadde som mål å redusere gjentakelsesraten blant prøveløslatte.

Oppsummering

Innovative infrastrukturfinansieringsmodeller tilbyr ulike veier for finansiering av kritiske prosjekter, fremmer økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. 

Å forstå disse mekanismene er avgjørende for å bygge robuste infrastruktursystemer for fremtiden.

Les på et annet språk