10 Nøkkelstrategier for Å Profittere Med Derivatemarkedsinstrumenter

Denne veiledningen vil utforske ti essensielle strategier for å tjene penger med derivatmarkedets instrumenter

Uansett om du er ny innen handel eller en erfaren investor, gir disse strategiene praktiske innsikter for å hjelpe deg med å navigere effektivt i derivatmarkedene. 

ADVERTISEMENT

jFra sikring til utnyttelse vil vi dekke kritiske taktikker for å optimalisere handelsmetoden din og forbedre investeringsporteføljen din.

Forståelse av derivatmarkedets instrumenter

Derivatmarkedets instrumenter henter verdi fra underliggende eiendeler, indekser eller enheter. 

De muliggjør at investorer kan spekulere i prisbevegelser, sikre seg mot risiko eller få tilgang til markeder uten å eie den underliggende eiendelen. Nøkkeltyper inkluderer:

ADVERTISEMENT
 • Futureskontrakter: Kjøp eller selg eiendeler til en forhåndsbestemt pris på en fremtidig dato.
 • Opsjonskontrakter: Rett til å kjøpe (call) eller selge (put) eiendeler i en bestemt periode.
 • Terminkontrakter: Som futures, men handles over skranken mellom to parter.
 • Swaps: Utveksle pengestrømmer eller finansinstrumenter under avtalte betingelser.
 • Børsomsatte fond (ETF-er): Fond som sporer spesifikke indekser eller varer som handles på børser.
 • Kredittdisipliner: Forvaltning av kredittrisiko med instrumenter som CDS og CDO-er.
 • Renterisikoderivater: Verdien svinger med rentesatser, som swaps og futures.
 • Valutaderivater: Kontrakter basert på valutakurser, inkludert futures og opsjoner.
 • Råvarederivater: Kontrakter knyttet til råvarepriser som gull eller olje.
 • Verdipapirderivater: Verdi hentet fra aksjer eller indekser, inkludert opsjoner og futures.

Viktige strategier for å tjene penger

Å oppnå lønnsomhet i derivatmarkeder krever mestring av nøkkelstrategier tilpasset ulike handelsmål. Her er ti essensielle taktikker:

 1. Sikring: Minimer risikoen ved å ta motstridende posisjoner for å beskytte mot ugunstige prisbevegelser.
 2. Spekulasjon: Tjen på forventede prisbevegelser ved å ta retningsbestemte posisjoner i markedet.
 3. Arbitrasje: Utnytt prisavvik mellom relaterte eiendeler eller markeder for risikofri fortjeneste.
 4. Opsjonshandel: Bruk rettigheter til å kjøpe eller selge eiendeler til forhåndsbestemte priser innen angitte tidsrammer.
 5. Terminhandel: Kjøp eller selg eiendeler til forhåndsbestemte priser på fremtidige datoer, og gi prisforutsigbarhet og risikostyring.
 6. Spredningshandel: Tjen på prisforskjeller mellom relaterte eiendeler, for eksempel leveringsdatoer eller steder.
 7. Parhandel: Kjøp og selg samtidig korrelerte eiendeler for å tjene på relative prisbevegelser.
 8. Swaps: Bytt kontantstrømmer eller eiendeler med en annen part for å håndtere risiko eller oppnå ønskede eksponeringer.
 9. Risikostyringsteknikker: Gjennomfør ulike strategier for å identifisere, vurdere og dempe risikoer knyttet til derivathandel.
 10. Belåning og marginhandel: Forsterk potensielle avkastninger ved å låne penger for å øke handelsposisjonsstørrelser, selv om det medfører økt risiko.

Eksempelstudier og eksempler

Virkelige case-studier gir innsikt i praktiske derivathandelstrategier, med lærdommer fra suksesser og feil.

 • Long-Term Capital Management (LTCM) kollaps: Til tross for sofistikerte modeller førte LTCMs gearing til kollaps, og understreket behovet for risikostyring.
 • Barings Bank-kollaps: Uautorisert handel av Nick Leeson førte til Barings’ undergang, og viste behovet for kontroller.
 • Enrons bruk av derivater: Enrons transaksjoner utenfor balansen avslørte risikoene ved uklarhet.
 • JPMorgan Chases “London Whale”-handel: Massive tap i kredittdervativer understreket risikoen ved tilsyn.
 • Amaranth Advisors’ tap på naturgashandel: Amaranths tap understreket farene ved overdreven avhengighet av spekulative strategier.

Disses sakene legger vekt på disiplinert risikostyring og regulatorisk overholdelse.

ADVERTISEMENT

Risikoer og hensyn

Å forstå risikoer og hensyn ved derivathandel er avgjørende for vellykket deltakelse i markedet. Her er viktige faktorer å vurdere:

 • Markedsrisiko: Svingninger i underliggende verdipriser kan føre til tap.
 • Motpartsrisiko: Risiko for mislighold fra motparter som ikke oppfyller forpliktelser.
 • Likviditetsrisiko: Vanskeligheter med å kjøpe eller selge posisjoner på grunn av lav markedslikviditet.
 • Utløpsrisiko: Forsterkede tap eller gevinster på grunn av utlån for å øke posisjonsstørrelser.
 • Operasjonell risiko: Risikoer fra handelsoperasjoners feil, svindel eller systemfeil.
 • Regulatorisk risiko: Endringer i reguleringer som påvirker derivatmarkeder og handelspraksis.
 • Modellrisiko: Unøyaktigheter eller begrensninger i kvantitative modeller brukt for handelsbeslutninger.
 • Margin Call Risiko: Krav om å sette inn ekstra midler hvis markedet beveger seg mot posisjoner.
 • Hendelsesrisiko: Uforutsette hendelser, for eksempel geopolitiske hendelser eller naturkatastrofer, som påvirker markedene.
 • Overkonfidensbias: Overvurdering av evnen til å forutsi markedsbevegelser, som fører til overdreven risikotaking.

Å forstå og håndtere disse risikoene er avgjørende for å redusere potensielle tap og optimalisere avkastningen ved derivathandel.

Regulatoriske hensyn

Å navigere gjennom regulatoriske hensyn er avgjørende i derivathandel for å sikre samsvar og redusere juridiske risikoer. Her er viktige faktorer å vurdere:

 • Regulerende organisasjoner: Tilsyn av myndigheter som SEC og CFTC.
 • Overholdelseskrav: Overholdelse av derivatmarkedets reguleringer, inkludert rapportering.
 • Markedsintegritet: Opprettholde rettferdige og gjennomsiktige handelspraksiser.
 • Risikostyringsstandarder: Implementering av robuste rammeverk i tråd med forskriftene.
 • Investorbeskyttelse: Beskyttelse av interesser mot svindel og mislighold.
 • Kapitalkrav: Oppfyllelse av tilstrekkelighetsstandarder for finansiell stabilitet.
 • Grenseoverskridende reguleringer: Overholdelse av internasjonale regulatoriske regimer.

Markedsanalyseteknikker

Å analysere markeder effektivt er essensielt for å ta informerte handelsbeslutninger innen derivater. Her er syv essensielle teknikker:

 • Grundig analyse: Evaluering av eiendeler basert på økonomiske indikatorer, regnskaper og bransjetrender.
 • Teknisk analyse: Studere prisbevegelser, volumtrender og diagramindikatorer for å forutsi markedsbevegelser.
 • Stemningsanalyse: Måle markedsstemning og investorpsykologi gjennom undersøkelser, sosiale medier og nyhetsstemning.
 • Kvantitativ analyse: Matematiske modeller og statistiske teknikker brukes til å analysere markedsdata og identifisere handelsmuligheter.
 • Mellommarkedsanalyse: Analyse av korrelasjoner mellom aksjer, obligasjoner og råvarer for bredere markedsinnsikt.
 • Hendelsesbasert analyse: Analysere markedets reaksjoner på resultatrapporter, økonomiske utgivelser eller geopolitiske utviklinger.
 • Sesonganalyse: Identifisere gjentakende mønstre og trender basert på sesongfaktorer eller kalendertidspunkter som påvirker markedsadferd.

Utvikling av en Handelsplan

Utvikling av en handelsplan er avgjørende for systematisk og disiplinert handel med derivater. Her er viktige komponenter å vurdere:

 • Målsetting: Etablering av klare og oppnåelige handelsmål.
 • Risikotoleranse: Bestemme nivået av risiko du er villig til å akseptere per handel eller generelt.
 • Valg av eiendeler: Velge spesifikke derivater eller underliggende eiendeler å handle basert på din strategi og markedsanalyse.
 • Inngangs- og utgangskriterier: Definere handelsinngangs- og utgangskriterier, inkludert prisnivåer og indikatorer.
 • Posisjonsstørrelse: Bestemme riktig størrelse på hver handel basert på prinsipper for risikostyring og kontostørrelse.
 • Handelsstyring: Planlegge hvordan du skal administrere handler, inkludert setting av stop-loss ordrer, trailing stops og fortjenestemål.
 • Gjennomgang og justering: Etablere en regelmessig gjennomgangsprosess for å justere handelsplanen din.

Den viktige konklusjonen

Oppsummert er det helt essensielt å mestre de ti kritiske strategiene for å tjene penger på derivatmarkedsinstrumenter for å kunne navigere effektivt i finansmarkedene.

Å forstå og implementere disse strategiene kan betydelig forbedre handelsresultatene.

Dette understreker viktigheten av forsiktig risikostyring og markedskunnskap.

Les på et annet språk