10 Κύριες Στρατηγικές για την Κερδοφορία με Παράγωγα Χρηματιστηριακά Εργαλεία

Αυτός ο οδηγός θα εξερευνήσει δέκα βασικές στρατηγικές για το κέρδος με παράγωγα χρηματιστηριακά μέσα

Είτε είστε νέος στον χώρο των συναλλαγών είτε έμπειρος επενδυτής, αυτές οι στρατηγικές παρέχουν πρακτικές γνώσεις που θα σας βοηθήσουν να πλοηγηθείτε αποτελεσματικά στις αγορές παράγωγων.

ADVERTISEMENT

Από την κάλυψη κινδύνου μέχρι τον επιδιπλασιασμό, θα αναφερθούμε σε κρίσιμες τακτικές για την βελτιστοποίηση της προσέγγισής σας στις συναλλαγές και την ενίσχυση του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου.

Κατανόηση Οργάνων της Αγοράς Παράγωγων Οικονομικών Ροών

Τα οργανα της αγοράς παραγώγων οικονομικών ροών προέρχονται από τιμές υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, δεικτών ή οντοτήτων. 

Επιτρέπουν στους επενδυτές να εικάσουν στις κινήσεις των τιμών, να αμοιβάνουν τον κίνδυνο ή να έχουν πρόσβαση στις αγορές χωρίς να κατέχουν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Βασικοί τύποι περιλαμβάνουν:

ADVERTISEMENT
 • Μελλοντικά Συμβόλαια: Αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων σε συγκεκριμένη τιμή σε μελλοντική ημερομηνία.
 • Συμβόλαια Επιλογών: Δικαίωμα αγοράς (call) ή πώλησης (put) περιουσιακών στοιχείων εντός συγκεκριμένης περιόδου.
 • Μελλοντικά Συμβόλαια Με Χρέωση: Όμοια με τα μελλοντικά αλλά συναλλάσσονται εκτός χρηματιστηριακών αγορών μεταξύ δύο μερών.
 • Ανταλλαγής: Ανταλλαγή ρευμάτων μετρητών ή χρηματοοικονομικών οργάνων υπό συμφωνημένες συνθήκες.
 • Ταμειακά Κεφάλαια Χρηματισμού: Κεφάλαια που αντιστρέφονται σε συγκεκριμένους δείκτες ή εμπορεύματα που συναλλάσσονται σε χρηματιστήρια.
 • Οικονομικά Παράγωγα Πιστωτικής Αξιολόγησης: Διαχείριση κινδύνου πίστωσης με όργανα όπως CDS και CDOs.
 • Οικονομικά Παράγωγα Επιτοκίων: Η αξία διακυμαίνεται με τα επιτόκια, όπως συμβάσεις και μελλοντικά.
 • Οικονομικά Παράγωγα Νομισματικών Μονάδων: Συμβόλαια βασισμένα σε συναλλαγματικά συναλλάγματα, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών και επιλογών.
 • Εμπορεύματα Οικονομικών Ροών: Συμβόλαια που συνδέονται με τιμές εμπορευμάτων όπως χρυσός ή πετρέλαιο.
 • Οικονομικά Παράγωγα Μετοχών: Η αξία προέρχεται από μετοχές ή δείκτες, συμπεριλαμβανομένων επιλογών και μελλοντικών.

Βασικές Στρατηγικές για Κερδοσκοπία

Η αποκλειστικότητα της κερδοσκόπησης στις απογύμνωσης αγορές απαιτεί την κατακράτηση βασικών στρατηγικών προσαρμοσμένων στους διάφορους στόχους συναλλαγής. Εδώ παρουσιάζονται δέκα ουσιώδεις τακτικές:

 1. Ασφάλιση: Ελαχιστοποίηση του κινδύνου λαμβάνοντας αντισταθμιστικές θέσεις για να προστατευθείτε από δυσμενείς κινήσεις τιμών.
 2. Εικασία: Κερδίστε από προβλεπόμενες κινήσεις τιμών λαμβάνοντας κατευθυντικές θέσεις στην αγορά.
 3. Αρβιτράζ: Εκμεταλλευτείτε αντικειμενικές αντιφάσεις μεταξύ σχετικών περιουσιακών στοιχείων ή αγορών για ασφαλή κέρδη.
 4. Συναλλαγές Επιλογών: Χρησιμοποιήστε δικαιώματα αγοράς ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων σε προκαθορισμένες τιμές εντός καθορισμένων χρονικών διαστημάτων.
 5. Συναλλαγές Μελλοντικών Συμβάσεων: Αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων σε προκαθορισμένες τιμές σε μελλοντικές ημερομηνίες, παρέχοντας τη σιγουριά τιμής και τη διαχείριση του κινδύνου.
 6. Συναλλαγές Διασποράς: Κερδίστε από διαφορές τιμών μεταξύ σχετικών περιουσιακών στοιχεί όπως ημερομηνίες παράδοσης ή τοποθεσίες.
 7. Συναλλαγή Ζευγών: Αγοράστε και πουλήστε ταυτόχρονα σχετικά περιουσιακά στοιχεία για να κερδίσετε από τις σχετικές κινήσεις τιμών.
 8. Ανταλλαγή: Ανταλλάξτε ρευστότητας ή περιουσιακά στοιχεία με άλλο μέρος για να διαχειριστείτε τον κίνδυνο ή να αποκτήσετε τις επιθυμητές εκθέσεις.
 9. Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνων: Εφαρμόστε διάφορες στρατηγικές για να αναγνωρίσετε, να αξιολογήσετε και να αμβλύνετε τους κινδύνους σχετιζόμενους με την απογύμνωση.
 10. Δανεισμός και Συναλλαγές Περιθωρίου: Ενισχύσετε την πιθανή απόδοση δανειζόμενοι κεφάλαια για να αυξήσετε το μέγεθος της θέσης σας στη συναλλαγή, αν και με αυξημένο κίνδυνο.

Περιστατικά και Παραδείγματα

Πραγματικά περιστατικά παρέχουν εισαγωγές σε πρακτικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης παράγωγων, με μαθήματα από επιτυχίες και αποτυχίες.

 • Κατάρρευση της Long-Term Capital Management (LTCM): Παρά τα εξελιγμένα μοντέλα, η επενδυτική επιχείρηση της LTCM οδήγησε σε κατάρρευση, τονίζοντας τη διαχείριση κινδύνου.
 • Κατάρρευση της Barings Bank: Η επικίνδυνη διαπραγμάτευση από τον Nick Leeson οδήγησε στην κατάρρευση της Barings, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ελέγχους.
 • Χρήση Παράγωγων από την Enron: Οι συναλλαγές της Enron εκτός βιλανδιού αποκάλυψαν τους κινδύνους της αδιαφάνειας.
 • Συναλλαγή με Πιστοληπτικά Χρέωσης της JPMorgan Chase “London Whale”: Τεράστιες απώλειες σε πιστοληπτικά παράγωγα υπογράμμισαν τους κινδύνους της εποπτείας.
 • Απώλειες στη Διαπραγμάτευση Φυσικού Αερίου της Amaranth Advisors: Οι απώλειες της Amaranth υπογράμμισαν τους κινδύνους της υπερβολικής εξάρτησης από προδιαθεσμικές στρατηγικές.

Αυτά τα περιστατικά τονίζουν την πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση προς τη ρύθμιση.

ADVERTISEMENT

Κίνδυνοι και σκέψεις

Η κατανόηση των κινδύνων και των σκέψεων σχετικά με τον παράγωγο εμπορίας είναι κρίσιμη για επιτυχή συμμετοχή στην αγορά. Εδώ είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 • Κίνδυνος Αγοράς: Οι διακυμάνσεις στις τιμές των υποκείμενων περουσιών μπορεί να οδηγήσουν σε απώλειες.
 • Κίνδυνος Αντιπάρτει: Κίνδυνος προερχόμενος από αντισυμβαλλόμενους που αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
 • Κίνδυνος Υγρασίας: Δυσκολία στην αγορά ή πώληση θέσεων λόγω χαμηλής αγοράς ρευστότητας.
 • Κίνδυνος Δανεισμού: Ενισχυμένες απώλειες ή κέρδη λόγω δανεισμού για αύξηση του μεγέθους της θέσης.
 • Λειτουργικός Κίνδυνος: Κινδύνοι από σφάλματα λειτουργίας στο εμπόριο, απάτη, ή αποτυχίες συστημάτων.
 • Κίνδυνος Ρυθμιστικής Προοπτικής: Αλλαγές στη ρύθμιση που επηρεάζουν τις αγορές παράγωγων και τις πρακτικές συναλλαγής.
 • Κίνδυνος Μοντέλου: Ανακρίβειες ή περιορισμοί σε ποσοτικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για αποφάσεις εμπορίας.
 • Κίνδυνος Κλήσης Περιθάλψεως: Απαίτηση κατάθεσης επιπλέον κεφαλαίων αν η αγορά κινηθεί εναντίον των θέσεων.
 • Κίνδυνος Συμβάντος: Απρόβλεπτα συμβάντα, όπως γεωπολιτικές κρίσεις ή φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν τις αγορές.
 • Κίνδυνος Υπερβολικής Βεβαιότητας: Υπερεκτίμηση της ικανότητας να προβλεφθούν οι κινήσεις της αγοράς, οδηγώντας σε υπερβολική πήρα.

Η κατανόηση και διαχείριση αυτών των κινδύνων είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των πιθανών απωλειών και τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων στο εμπόριο παράγωγων.

Κανονιστικές Εξετάσεις

Η πλοήγηση στις κανονιστικές εξετάσεις είναι κρίσιμη στην παράγωγη συναλλαγών για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση και η αντιμετώπιση νομικών κινδύνων. Εδώ είναι ζωτικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 • Κανονιστικοί Φορείς: Εποπτεία από αρχές όπως η SEC και η CFTC.
 • Απαιτήσεις Συμμόρφωσης: Τήρηση των κανονισμών της αγοράς παράγωγων, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς.
 • Ακεραιότητα της Αγοράς: Διατήρηση δίκαιων και διαφανών πρακτικών στις συναλλαγές.
 • Πρότυπα Διαχείρισης Κινδύνων: Εφαρμογή ανθεκτικών πλαισίων σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 • Προστασία Επενδυτών: Προστασία των συμφερόντων από απάτες και ατασθαλίες.
 • Απαιτήσεις Κεφαλαιακών Ενισχύσεων: Πληρούνται πρότυπα επαρκούς κεφαλαιακής σταθερότητας.
 • Κανονισμοί Διασυνοριακών Σχέσεων: Συμμόρφωση με διεθνείς κανονιστικές ρυθμίσεις.

Τεχνικές Ανάλυσης Αγοράς

Η ανάλυση των αγορών είναι ουσιαστική για τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων στις παραγώγους συναλλαγές. Εδώ είναι επτά ουσιώδεις τεχνικές:

 • Βασική Ανάλυση: Αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων βασισμένη σε οικονομικούς δείκτες, οικονομικές καταστάσεις και τάσεις του κλάδου.
 • Τεχνική Ανάλυση: Μελέτη μοτίβων τιμών, τάσεων του όγκου και δεικτών γραφικού πίνακα για πρόβλεψη των κινήσεων της αγοράς.
 • Ανάλυση Συναισθήματος: Αξιολόγηση του συναισθήματος της αγοράς και της ψυχολογίας των επενδυτών μέσω δημοσκοπήσεων, κοινωνικών μέσων και συναισθηματικών νέων.
 • Ποσοτική Ανάλυση: Εφαρμόζονται μαθηματικά μοντέλα και στατιστικές τεχνικές για την ανάλυση δεδομένων της αγοράς και την αναγνώριση ευκαιριών συναλλαγών.
 • Ανάλυση Ενδιανομών Αγοράς: Ανάλυση σχέσεων μεταξύ μετοχών, ομολόγων και εμπορευμάτων για ευρύτερες εισιτήριες απόψεις.
 • Ανάλυση Βασισμένη σε Συμβάντα: Ανάλυση αντιδράσεων της αγοράς σε αναφορές κερδών, οικονομικές ανακοινώσεις ή γεωπολιτικές εξελίξεις.
 • Εποχική Ανάλυση: Αναγνώριση επαναλαμβανόμενων μοτίβων και τάσεων βασισμένων σε εποχικούς παράγοντες ή εκδηλώσεις ημερολογίου που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της αγοράς.

Ανάπτυξη ενός Σχεδίου Συναλλαγών

Η ανάπτυξη ενός σχεδίου συναλλαγών είναι ουσιώδης για συστηματικές και πειθαρχημένες συναλλαγές σε παράγωγα. Εδώ είναι τα βασικά συστατικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 • Ορισμός Στόχων: Διαμόρφωση σαφών και εφικτών στόχων συναλλαγών.
 • Ανεκτικότητα Κινδύνου: Καθορισμός του επιπέδου κινδύνου που είστε διατεθειμένος να αποδεχθείτε ανά συναλλαγή ή συνολικά.
 • Επιλογή Περιουσιακών Στοιχείων: Επιλογή συγκεκριμένων παράγωγων ή βασικών περουσιακών στοιχείων για συναλλαγή με βάση τη στρατηγιά σας και την ανάλυση της αγοράς.
 • Κριτήρια Εισόδου και Εξόδου: Καθορισμός των κριτηρίων εισόδου και εξόδου στις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων τιμών και δεικτών.
 • Καθορισμός Θέσης: Καθορισμός του κατάλληλου μεγέθους κάθε συναλλαγής με βάση τις αρχές διαχείρισης του κινδύνου και το μέγεθος του λογαριασμού.
 • Διαχείριση Συναλλαγών: Σχεδιασμός του τρόπου διαχείρισης των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των των τοποθέτησης διαταγών stop-loss, trailing stops και κέρδους.
 • Αξιολόγηση και Προσαρμογή: Διαμόρφωση ενός τακτικού διαδικασίας αξιολόγησης για να προσαρμόζετε το σχέδιο συναλλαγών.

Το Συμπέρασμα

Ως συμπέρασμα, η κατανόηση των δέκα κρίσιμων στρατηγικών για την εκμετάλλευση των παραγώγων χρηματιστηριακών εργαλείων είναι ουσιώδης για την αποτελεσματική πλοήγηση στις χρηματο-οικονομικές αγορές.

Η κατανόηση και η εφαρμογή αυτών των στρατηγικών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα στις συναλλαγές.

Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της συνετής διαχείρισης του κινδύνου και της ενημέρωσης για τις αγορές.

Διαβάστε σε άλλη γλώσσα