10 Nyckelstrategier för Att Tjäna Pengar med Derivatmarknadsinstrument

Denna guide kommer att utforska tio avgörande strategier för att tjäna pengar med derivatinstrument på marknaden

Oavsett om du är ny inom handel eller en erfaren investerare, så ger dessa strategier praktiska insikter för att hjälpa dig att navigera effektivt på derivatmarknaderna. 

ADVERTISEMENT

Från att skydda dig mot risker till att använda hävstång, kommer vi att ta upp avgörande taktiker för att optimera ditt handelsapproach och förbättra din investeringsportfölj.

Förståelse av derivatmarknadsinstrument

Derivatmarknadsinstrument härleder värde från underliggande tillgångar, index eller enheter.

De möjliggör för investerare att spekulera i prisrörelser, hedgea risker eller få tillgång till marknader utan att äga den underliggande tillgången. Viktiga typer inkluderar:

ADVERTISEMENT
 • Framtidskontrakt: Köp eller sälj tillgångar till ett fastställt pris på en framtida datum.
 • Optionskontrakt: Rätt att köpa (call) eller sälja (put) tillgångar inom en specificerad period.
 • Terminskontrakt: Liknar futures men handlas över disken mellan två parter.
 • Swaps: Utbyta kassaflöden eller finansiella instrument enligt överenskomna villkor.
 • Börshandlade fonder (ETF:er): Fonder som följer specifika index eller varor som handlas på börser.
 • Kreditderivat: Hantera kreditrisker med instrument som CDS och CDO:er.
 • Räntederivat: Värde fluktuerar med räntor, liknande swaps och futures.
 • Valutaderivat: Kontrakt baserade på växelkurser, inklusive futures och optioner.
 • Råvaruderivat: Kontrakt kopplade till råvarupriser som guld eller olja.
 • Aktiederivat: Värde härledd från aktier eller index, inklusive optioner och futures.

Viktiga strategier för att tjäna pengar

För att låsa upp lönsamheten på derivatmarknaderna krävs det att man behärskar nyckelstrategier som är skräddarsydda för olika handelsmål. Här är tio väsentliga taktiker:

 1. Skydd (Hedging): Minimera riskerna genom att ta motstående positioner för att skydda sig mot ogynnsamma prisrörelser.
 2. Spekulation: Tjäna pengar på förväntade prisrörelser genom att ta riktade positioner på marknaden.
 3. Arbitrage: Uttnytja prisavvikelser mellan relaterade tillgångar eller marknader för riskfri vinst.
 4. Optionshandel: Använd rätten att köpa eller sälja tillgångar till förbestämda priser inom specificerade tidsramar.
 5. Framtida handel: Köp eller sälj tillgångar till förbestämda priser på framtida datum för prisäkerhet och riskhantering.
 6. Spreadhandel: Tjäna pengar på prisdifferenser mellan relaterade tillgångar, så som leveransdatum eller platser.
 7. Parhandel: Samtidigt köpa och sälja korrelerade tillgångar för att tjäna på relativa prisrörelser.
 8. Swaps: Utbyt kassaflöden eller tillgångar med en annan part för att hantera risker eller uppnå önskade exponeringar.
 9. Riskhanteringstekniker: Implementera olika strategier för att identifiera, bedöma och mildra riskerna som är förknippade med derivathandel.
 10. Belånande och marginalhandel: Förstärk potentiella avkastningar genom att låna pengar för att öka handelspositionernas storlek, dock med ökad risk.

Fallstudier och Exempel

Verkliga fallstudier ger insikter om praktiska derivathandelstrategier, med lärdomar från framgångar och misslyckanden.

 • Långsiktiga kapitalförvaltningen (LTCM) Kollaps: Trots sofistikerade modeller ledde LTCM: s hävstång till kollaps och betonade vikten av riskhantering.
 • Barings Bank Kollaps: Nick Leeson’s spekulativa handel orsakade Barings undergång och poängterade vikten av kontroller.
 • Enrons användning av derivat: Enrons off-balance-sheet-transaktioner avslöjade riskerna med opacitet.
 • JPMorgan Chases “London Whale” Handel: Massiva förluster inom kreditderivat tydliggjorde bristerna i tillsyn.
 • Amaranth Advisors’ Förluster vid Naturgas Handel: Amaranths förluster underströk farorna med överrelians på spekulativa strategier.

Dessa fall betonar disciplinerad riskhantering och regelmässig efterlevnad.

ADVERTISEMENT

Risker och överväganden

För att lyckas på marknaden är det avgörande att förstå riskerna och övervägandena med derivathandel. Här är de viktigaste faktorerna att beakta:

 • Marknadsrisk: Prissvängningar på underliggande tillgångspriser kan leda till förluster.
 • Motpartsrisken: Risken för att motparter inte uppfyller sina åtaganden.
 • Likviditetsrisk: Svårigheter att köpa eller sälja positioner på grund av låg marknadslikviditet.
 • Belåningsrisk: Förstärkta förluster eller vinster på grund av att man lånar för att öka positionernas storlek.
 • Operativ risk: Risker från fel i handelsverksamhet, bedrägerier eller systemfel.
 • Regulatorisk risk: Förändringar i regelverket som påverkar derivatmarknaderna och handelspraxis.
 • Modellrisk: Felaktigheter eller begränsningar i kvantitativa modeller som används för handelsbeslut.
 • Marginalkravsrisk: Krav på att sätta in ytterligare medel om marknaden rör sig mot positionerna.
 • Eventrisk: Oväntade händelser, såsom geopolitiska händelser eller naturkatastrofer, som påverkar marknaderna.
 • Överkonfidensbias: Överskatta förmågan att förutsäga marknadsrörelser, vilket leder till överdrivet risktagande.

Förstå och hantera dessa risker är avgörande för att minimera potentiella förluster och optimera avkastningen vid derivathandel.

Regulatoriska hänsyn

Att navigera i regulatoriska hänsyn är avgörande inom derivathandel för att säkerställa överensstämmelse och minska legala risker. Här är viktiga faktorer att beakta:

 • Regulatoriska organ: Övervakning av myndigheter som SEC och CFTC.
 • Överensstämmelsekrav: Att följa derivatmarknadsbestämmelser, inklusive rapportering.
 • Marknadsintegritet: Att upprätthålla rättvisa och transparenta handelspraxis.
 • Riskhanteringsstandarder: Implementering av robusta ramar som är i linje med regler.
 • Investerarskydd: Att skydda intressen mot bedrägeri och misskötsel.
 • Kapitalkrav: Att uppfylla adekvata standarder för finansiell stabilitet.
 • Gränslösa regler: Att överensstämma med internationella regim.

Marknadsanalystekniker

Att analysera marknader effektivt är avgörande för att fatta informerade handelsbeslut inom derivat. Här är sju viktiga tekniker:

 • Grundläggande analys: Utvärdering av tillgångar baserat på ekonomiska indikatorer, finansiella rapporter och industriella trender.
 • Teknisk analys: Studerar prisrörelser, volymtrender och diagramindikatorer för att prognostisera marknadsrörelser.
 • Stämninganalys: Att mäta marknadsstämning och investerarpsykologi genom undersökningar, sociala medier och nyhetsstämning.
 • Kvantitativ analys: Matematiska modeller och statistiska tekniker tillämpas för att analysera marknadsdata och identifiera handelsmöjligheter.
 • Intermarknadsanalys: Att analysera korrelationer mellan aktier, obligationer och råvaror för bredare marknadsinsikter.
 • Händelsebaserad analys: Att analysera marknadens reaktioner på resultatrapporter, ekonomiska frisläppanden eller geopolitiska händelser.
 • Säsongsanalys: Att identifiera återkommande mönster och trender baserat på säsongsfaktorer eller kalenderevenemang som påverkar marknadsbeteende.

Att utveckla en handelsplan

Att utveckla en handelsplan är avgörande för systematisk och disciplinerad handel med derivat. Här är nyckelkomponenterna att överväga:

 • Målsättning: Att fastställa tydliga och uppnåeliga handelsmål.
 • Risktolerans: Att fastställa nivån av risk du är villig att acceptera per handel eller totalt sett.
 • Tillgångsval: Att välja specifika derivat eller underliggande tillgångar att handla med baserat på din strategi och marknadsanalys.
 • In- och Utgångskriterier: Att definiera handelsin- och utgångskriterier, inklusive prisnivåer och indikatorer.
 • Positionsstorlek: Att fastställa lämplig storlek för varje handel baserat på riskhanteringsprinciper och kontostorlek.
 • Handelshantering: Att planera hur man hanterar handel, inklusive att sätta stoppförluster, trailing stops och vinstmål.
 • Granskning och justering: Att etablera en regelbunden granskningsprocess för att justera din handelsplan.

Slutsatsen

Sammanfattningsvis är det avgörande att behärska de tio kritiska strategierna för att dra nytta av derivatmarknadsinstrument för att effektivt navigera på finansmarknaderna.

Att förstå och genomföra dessa strategier kan markant förbättra handelsresultaten.

Detta betonar vikten av en förnuftig riskhantering och medvetenhet om marknaden.

Läs på ett annat språk