10 Belangrijke Afgeleide Hedging Technieken: Beheers Je Financiële Risico

Het beheersen van afdekkings- en hedgetechnieken voor derivaten is cruciaal in het huidige financiële landschap.

Of u nu een investeerder, penningmeester of financiële professional bent, het begrijpen van hoe derivaten kunnen worden gebruikt om risico’s af te dekken is essentieel.

ADVERTISEMENT

Dit artikel zal tien essentiële technieken verkennen om marktvolatiliteit, rentetarieven, valutarisico’s en meer te navigeren, waarbij de prestaties van de portefeuille worden geoptimaliseerd.

Termijncontracten

Derivatenafdekking maakt gebruik van financiële instrumenten zoals futures, opties, swaps en termijncontracten om prijs-, rente- of valutarisico’s te beperken.

Termijncontracten worden gebruikt voor afdekking. Ze stellen partijen in staat om een toekomstige prijs voor een activum vast te leggen, waardoor het risico van prijsschommelingen wordt beperkt.

ADVERTISEMENT

Belangrijke voorbeelden in risicobeheer:

 • Landbouw: Boeren gebruiken termijncontracten om gewas-prijzen te stabiliseren en consistente inkomsten te verzekeren.
 • Productie: Fabrikanten dekken zich in tegen prijsvolatiliteit van grondstoffen via termijncontracten.
 • Internationale handel: Importeurs en exporteurs beperken valutarisico door wisselkoersen met termijncontracten vast te zetten.

Termijncontracten

Futures contracten zijn financiële instrumenten waarbij partijen overeenkomen om activa te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum.

Ze stellen beleggers in staat om zich in te dekken tegen prijsschommelingen en speculanten om winst te maken van marktbewegingen.

ADVERTISEMENT

Praktische Toepassingen van Hedging:

 • Landbouw: Boeren dekken zich in tegen prijsschommelingen door de verkoopprijzen voor gewassen vast te zetten met futures contracten.
 • Energie: Olie- en gasbedrijven gebruiken futures contracten om toekomstige verkopen of aankopen tegen vooraf bepaalde prijzen veilig te stellen en prijsvolatiliteit te verminderen.
 • Financiën: Institutionele beleggers dekken zich in tegen renterisico met futures contracten die gekoppeld zijn aan obligatie- of rente-indices.

10 Belangrijke Afgeleide Hedging Technieken: Beheers Je Financiële Risico

Optiecontracten

Call-opties geven de houder het recht om een activum te kopen tegen een vastgestelde prijs binnen een bepaalde periode. 

Put-opties geven de houder het recht om een activum te verkopen tegen een vastgestelde prijs binnen een bepaalde periode.

Gemeenschappelijke optiestrategieën voor risicobeheer:

 • Gedekte Calls: Beleggers verkopen callopties op activa die ze bezitten, genereren inkomen terwijl ze mogelijk opwaartse winsten beperken.
 • Beschermende Puts: Beleggers kopen putopties om zich in te dekken tegen potentiële neerwaartse risico’s in hun portefeuilles, waardoor ze verliezen beperken.
 • Boorden: Beleggers gebruiken beschermende puts en gedekte calls om opwaartse en neerwaartse risico’s te beperken.

Swaps

Swaps zijn overeenkomsten tussen twee partijen om kasstromen of andere financiële instrumenten uit te wisselen over een bepaalde periode. 

Ze worden vaak gebruikt om rentetarieven, valuta’s of kredietrisico’s te beheren.

Soorten Swaps:

 • Rente Swaps: Uitwisseling van vaste rente voor variabele rentebetalingen, of vice versa.
 • Valuta Swaps: Uitwisseling van kasstromen in verschillende valuta’s om valutarisico te beheren.
 • Credit Default Swaps: Bieden verzekering tegen het niet voldoen aan een specifieke schuldverplichting.
 • Commodity Swaps: Uitwisseling van kasstromen gebaseerd op grondstofprijsbewegingen.
 • Equity Swaps: Uitwisseling van kasstromen gebaseerd op de prestaties van onderliggende aandelen of aandelenindices.

Swaps in Real-World Risk Management

Swaps zijn essentieel in risicobeheer in de echte wereld en bieden oplossingen voor verschillende financiële uitdagingen. Hier zijn drie voorbeelden:

 • Luchtvaartmaatschappijen: Het indekken van brandstofprijzen met commodity swaps zorgt voor stabiele operationele kosten.
 • Internationale Bedrijven: Valutaswaps beheren risico’s veroorzaakt door schommelingen in vreemde valuta.
 • Banken: Rentederivaten helpen om blootstelling aan markttarieven aan te passen en tegelijkertijd winstgevendheid te handhaven.

Renteafgeleiden

Renteafgeleiden, zoals futures, forwards en opties, zijn gebaseerd op toekomstige rentetarieven.

Futures maken speculatie of hedging mogelijk op toekomstige rentebewegingen, terwijl forwards aangepaste kasstroomuitwisselingen toestaan.

Opties bieden flexibiliteit door het recht te geven om rentetariefcontracten te kopen of verkopen tegen gespecificeerde prijzen binnen vastgestelde tijdsframes.

Belang van rentehedging:

 • Rentehedging helpt bij het stabiliseren van kasstromen, waardoor zekerheid wordt geboden over toekomstige rente-uitgaven of inkomsten.
 • Het beschermt tegen ongunstige marktbewegingen en beschermt bedrijven en investeerders tegen potentiële verliezen.
 • Rentehedging maakt effectieve financiële planning en risicobeheer mogelijk, waardoor de algehele stabiliteit en winstgevendheid worden verbeterd.

Valutaderivaten

Valutatermijnen, futures, opties en swaps zijn financiële instrumenten voor het beheren van valutarisico’s in handel en investeringen.

Ze omvatten overeenkomsten om valuta’s tegen vooraf bepaalde tarieven uit te wisselen, waardoor flexibiliteit wordt geboden bij het indekken tegen valutaschommelingen wereldwijd.

Beheer van valutaderivaten – Praktijkvoorbeelden:

 • Bedrijf A maakt gebruik van valutatermijnen om wisselkoersen voor toekomstige aankopen vast te leggen en valutarisico’s te verminderen.
 • Beleggingsfonds B gebruikt valuta-opties om overzeese investeringen te beschermen tegen valutadevaluatie en rendementen te behouden.
 • Multinationale onderneming C maakt gebruik van valutaswaps om valutarisico’s bij internationale activiteiten te beheren en verliezen te minimaliseren.

Goederenderivaten

Commodity futures, opties, en swaps zijn financiële instrumenten die het risico beheren in de markten voor goederen.

Ze stellen investeerders en bedrijven in staat om zich in te dekken tegen prijsvolatiliteit in goederen zoals olie, goud en landbouwproducten.

Rol van Commodity Derivaten:

 • Producenten gebruiken goederentermijncontracten om inkomsten te stabiliseren door prijzen voor hun producten vast te zetten.
 • Consumenten dekken zich in tegen prijsstijgingen door goederentermijncontracten te kopen om toekomstige leveringen tegen vastgestelde prijzen zeker te stellen.
 • Goederenswaps maken effectief risicobeheer mogelijk voor producenten en consumenten door contante geldstromen uit te wisselen op basis van de bewegingen in de goederenprijzen.

Risicobeheerskader

Een robuust risicobeheerskader is cruciaal voor het identificeren, beoordelen en beperken van risico’s, wat zorgt voor organisatorische stabiliteit en veerkracht.

Het verbetert besluitvormingsprocessen en bevordert langetermijnduurzaamheid en groei door proactieve risicobeheerstrategieën.

Belangrijke overwegingen en beste praktijken:

 • Definieer duidelijk de hedge-doelstellingen en risicotolerantieniveaus om aan te sluiten bij de algemene financiële doelen en strategieën.
 • Diversifieer hedge-instrumenten en -strategieën om verschillende risico’s effectief te beperken en aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.
 • Monitor en evalueer regelmatig hedgeposities, waarbij strategieën worden aangepast om de effectiviteit te optimaliseren en kosten te minimaliseren.

Kredietderivaten

Kredietderivaten ontlenen waarde aan het kredietrisico van onderliggende activa, waardoor beleggers kredietbelichting kunnen beheren zonder de activa daadwerkelijk te bezitten.

Soorten Kredietderivaten:

 • Kredietrisicowaps (CDS): Bieden verzekering tegen wanbetaling op specifieke schuldverplichtingen.
 • Geherstructureerde schuldobligaties (CDO’s): Bundelen schuldinstrumenten in tranches met verschillende risiconiveaus.
 • Kredietspreadopties: Staan beleggers toe zich in te dekken tegen veranderingen in kredietspreads tussen verschillende effecten.
 • Totaalrendementswaps (TRS): Wisselen kasstromen uit op basis van het totale rendement van onderliggende activa en worden vaak gebruikt om blootstelling aan kredietrisico te krijgen.

Rol van Kredietderivaten bij het afdekken van blootstelling aan kredietrisico

 • Kredietderivaten bieden verzekering tegen wanbetaling, waardoor de impact van kredietrisico op portefeuilles wordt verminderd.
 • Ze diversifiëren het kredietrisico door het over te dragen aan tegenpartijen tegen premies.
 • Kredietderivaten vergemakkelijken speculatie op bewegingen in de kredietmarkt voor mogelijke winsten.

Volatiliteitsderivaten

Volatiliteitsderivaten zoals swaps, opties en futures beheren marktvolatiliteit, helpen bij risicobeheer en portefeuille-optimalisatie. 

Ze bieden flexibiliteit en efficiëntie bij het navigeren door dynamische marktomstandigheden.

Voorbeelden van toepassingen van volatiliteitsderivaten in dekking

Volatiliteitsderivaten zijn cruciaal voor het afdekken van portefeuillerisico en het beheren van blootstelling aan marktvolatiliteit. Hier zijn vier voorbeelden:

 • Beleggingsfonds A gebruikt volatiliteitsopties om potentieel neerwaarts risico in zijn aandelenportefeuille af te dekken en kapitaal te behouden.
 • Bedrijf B maakt gebruik van volatiliteitsswaps om fluctuaties in grondstofprijzen te beheren en inputkosten te stabiliseren.
 • Hedgefonds C maakt gebruik van volatiliteitsfutures om zich in te dekken tegen volatiliteit van de aandelenmarktindex en rendementen te optimaliseren.
 • Pensioenfonds D diversifieert zijn portefeuille en beheert blootstelling aan marktvolatiliteit met volatiliteits-ETF’s om stabiliteit te bevorderen.

De Onderste Regellijn

Het beheersen van afgeleide afdekkingstechnieken rust individuen en bedrijven uit met essentiële tools om markten te navigeren en risico’s effectief te beperken.

Zij beschermen activa, optimaliseren portefeuilles en versterken financiële veerkracht door strategieën zoals opties, futures, swaps en termijntransacties toe te passen.

Lees in een andere taal