10 ключови техники за защита от деривати: Овладейте финансовия си риск

Овладяването на техниките за обезщетение с деривати е от съществено значение в днешния финансов пейзаж.

Независимо дали сте инвеститор, финансов директор или професионалист в сферата на финансите, важно е да разберете как да използвате дериватите за обезщетение на рисковете.

ADVERTISEMENT

Този материал ще проучи десет ключови техники, които да помогнат за навигиране през пазарната волатилност, лихвените проценти, валутните рискове и др., за оптимизиране на портфейла.

Форуърдни договори

Деривативното осигуряване използва финансови инструменти като фючърси, опциони, суапове и напредни договори, за да намалят рисковете от ценови, лихвени или обменни колебания.

Напредните договори се използват за осигуряване. Те позволяват на страните да фиксират бъдеща цена за актив, като така намаляват риска от ценови флуктуации.

ADVERTISEMENT

Ключови Примери в Управлението на Риска:

 • Селското стопанство: Земеделците използват напредни договори, за да стабилизират цените на културите и гарантират постоянни приходи.
 • Производството: Производителите се осигуряват срещу волатилността на цените на суровини чрез напредни договори.
 • Международната Търговия: Вносителите и износителите намаляват валутния риск, като фиксират обменните курсове с напредни договори.

Бъдещи договори

Бъдещите договори са финансови инструменти, при които страните се съгласяват да купуват или продават активи на предварително определена цена в бъдеще.

Те позволяват на инвеститорите да се предпазят от колебанията на цените и на спекулантите да печелят от движенията на пазара.

ADVERTISEMENT

Практически приложения на предпазни мерки:

 • Земеделие: Фермерите се предпазват от колебанията на цените, заключвайки продажбите на културите си с бъдещи договори.
 • Енергетика: Нафтовите и газовите компании използват бъдещи договори, за да осигурят бъдещи продажби или закупувания на предварително определени цени, намалявайки колебанията на цените.
 • Финанси: Институционалните инвеститори се предпазват от риска на лихвените проценти с бъдещи договори, свързани с облигации или лихвени индекси.

10 ключови техники за защита от деривати: Овладейте финансовия си риск

Договори за опции

Позвъните опции дават на притежателя правото да купи актив по определена цена в определен период от време.

Поставете опции дават на притежателя правото да продаде актив по определена цена в определен период от време.

Често срещани стратегии за опциите за управление на риска:

 • Обезпечени обаждания: Инвеститорите продават позвънци на активи, които притежават, генерирайки доходи, докато евентуално ограничават печалбите.
 • Защитни поставяния: Инвеститорите закупуват поставени опции, за да се пазят от евентуални рискове от спадове в портфейлите си, предоставяйки основа за загуби.
 • Огърлица: Инвеститорите използват защитни поставени опции и обезпечени обаждания, за да ограничат рисковете от печалби и загуби.

Суапове

Суаповете са споразумения между две страни за обмен на парични потоци или други финансови инструменти за определен период.

Те често се използват за управление на лихвени проценти, валутни или кредитни рискове.

Видове на суапове:

 • Суапове с лихвен процент: Обмен на фиксирани лихвени проценти за плаващи лихвени плащания или обратното.
 • Суапове с валута: Обмен на парични потоци в различни валути за управление на валутния риск.
 • Суапове за кредитно неизпълнение: Предлагат осигурително покритие срещу неизпълнение на конкретно дългово задължение.
 • Суапове със стоки: Обмен на парични потоци, базирани на движенията на цените на стоки.
 • Суапове с акции: Обмен на парични потоци, базирани на представянето на основни акции или акционни индекси.

Сваpове в управлението на риска в реалния свят

Сваpовете са ключови за управлението на риска в реалния свят, предлагайки решения за различни финансови предизвикателства. Ето три примера:

 • Авиокомпании: Управлението на цените на горивото с комодитни сваpове гарантира стабилни оперативни разходи.
 • Международни корпорации: Валутните сваpове управляват рисковете от колебания на валутните курсове.
 • Банки: Сваpовете по лихви помагат за коригиране на изложението към пазарните лихви, докато се запазва печелившата способност.

Извънбиржови производни инструменти по лихвата

Извънбиржовите производни инструменти по лихвата, като фючърси, форуърди и опции, са базирани на бъдещите лихвени проценти.

Фючърсите позволяват спекулации или защита срещу бъдещи промени в лихвените проценти, докато форуърдите позволяват персонализирани обмяни на парични потоци.

Опциите предлагат гъвкавост, като предоставят правото да се купува или продава договори за лихвени проценти на определени цени в рамките на установени срокове.

Значимост на опциите за хеджиране на лихвения процент:

 • Хеджирането на лихвения процент помага за стабилизиране на паричните потоци, като осигурява сигурност относно бъдещите лихвени разходи или приходи.
 • То предпазва от неблагоприятни пазарни движения, защитавайки бизнесите и инвеститорите от потенциални загуби.
 • Хеджирането на лихвения процент позволява ефективно финансово планиране и управление на риска, подобрявайки общата стабилност и печелившост.

Валутни деривати

Валутните форуърди, фючърси, опции и свопове са финансови инструменти за управление на валутния риск в търговията и инвестициите.

Те включват споразумения за обмен на валути на предварително определени курсове, като предлагат гъвкавост при осигуряване срещу валутната волатилност по света.

Парична деривативна хеджировка – Реални примери:

 • Компания A използва валутни форуърди, за да заключи обменните курсове за бъдещи покупки, смекчавайки валутния риск.
 • Инвестиционният фонд В използва валутни опции, за да защити чуждестранните си инвестиции от спада на валутата, запазвайки печалбите.
 • Международната корпорация C използва валутни свопове, за да управлява валутния риск в международните си операции, намалявайки загубите.

Стокови Деривати

Стоковите фючърси, опциони и свопове са финансови инструменти, които управляват риска в стоковите пазари.

Те позволяват на инвеститорите и бизнесите да се хеджират срещу волатилността на цените на стоки като петрол, злато и селскостопански стоки.

Роля на Стоковите Деривати:

 • Производителите използват стоковите фючърси, за да стабилизират приходите си, заключвайки цените за своята продукция.
 • Потребителите се хеджират срещу увеличаване на цените, като закупуват стокови фючърси, за да си осигурят бъдещо предлагане на фиксирани цени.
 • Стоковите свопове позволяват ефективно управление на риска за производители и потребители, като разменят парични потоци на базата на движенията в цените на стоките.

Рамка за управление на риска

Здрава рамка за управление на риска е от съществено значение за идентифициране, оценяване и намаляване на рисковете, гарантирайки организационната стабилност и устойчивост.

Тя подобрява процесите за вземане на решения и съдейства за дългосрочната устойчивост и растеж чрез превантивни стратегии за управление на риска.

Ключови аспекти и най-добри практики:

 • Ясно дефиниране на целите за защита и нивата на толериран риск, за да се хармонизират с общите финансови цели и стратегии.
 • Диверсификация на защитните инструменти и стратегиите за управление на риска, за да се намалят ефективно различните рискове и да се адаптират към променящите се пазарни условия.
 • Редовно наблюдение и оценка на защитните позиции, коригиране на стратегиите за оптимизиране на ефективността и минимизиране на разходите.

Кредитни деривати

Кредитните деривати извличат стойност от кредитния риск на базовите активи, позволявайки на инвеститорите да управляват кредитното си изложение, без да притежават активите.

Видове кредитни деривати:

 • Суапове за кредитен дефолт (CDS): Осигуряват застраховка срещу дефолт по конкретни дългови задължения.
 • Колатерализирани дългови задължения (CDOs): Събират дългови ценни книжа в траншове с различни нива на риск.
 • Опции за кредитните спредове: Позволяват на инвеститорите да се застраховат срещу промени в кредитните спредове между различни ценни книжа.
 • Суапове за общ възвращаемост (TRS): Разменят парични потоци, основани на общата възвращаемост на базовите активи, често използвани за покриване на кредитния риск.

Ролята на кредитните деривати в покритието на кредитното рисково изложение

 • Кредитните деривати осигуряват застраховка срещу дефолт, намалявайки влиянието на кредитния риск в портфейлите.
 • Те диверсифицират кредитния риск, като го прехвърлят на контрагенти в замяна на премии.
 • Кредитните деривати улесняват спекулации относно движенията на кредитния пазар за потенциални печалби.

10 ключови техники за защита от деривати: Овладейте финансовия си риск

Деривати на волатилността

Дериватите на волатилността като свопове, опции и фючъри управляват волатилността на пазара, помагайки за управлението на риска и оптимизиране на портфейла.

Те предлагат гъвкавост и ефективност при навигиране в динамични пазарни условия.

Примерни Приложения на Волатилни Деривати при Застраховане

Волатилните деривати са от съществено значение за застраховане на риск в портфейла и управлението на изложението на пазарната волатилност. Ето четири примера:

 • Инвестиционен Фонд А използва волатилни опции за застраховка срещу потенциални рискове в своя портфейл с акции, запазвайки капитала.
 • Компания Б използва волатилни свопове за управление на колебанията в цените на стоките, стабилизирайки входните разходи.
 • Хедж Фонд Ц използва волатилни фючърси за застраховка срещу волатилността на индекса на фондовия пазар, оптимизирайки доходността.
 • Пенсионен Фонд Д диверсифицира своя портфейл и управлява изложението си на пазарната волатилност с волатилни ETF-и, подобрявайки стабилността.

Същността

Използването на техники за хеджиране на деривати укрепва индивидите и бизнесите с жизненоважни инструменти за навигиране в пазарите и ефективно управление на рисковете.

Те защитават активите, оптимизират портфейлите и увеличават финансовата устойчивост, като прилагат стратегии като опциони, фьчъри, свопове и форуърди.

Четете на друг език